(+30) 211 40 90 010 - (+30) 694 48 78 203

info@geoline.gr

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ή ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα, αλλά και γενικά για κάθε έργο όπως π.χ. διαμορφώσεις εδάφους, περιφράξεις, κοπή δένδρων κλπ.

Η πολύχρονη  εμπειρία του  επιτελείου της  GEOLINE  σε θέματα έκδοσης  Αδειών  Δόμησης  εγγυάται την υποδειγματικά σωστή  εξυπηρέτηση του πελάτη  στο,κατά  το δυνατόν, συντομότερο  χρονικό διάστημα.

Προηγείται η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, δηλαδή η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Τ.ΔΟΜ.) των Δήμων.

Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

Για την έκδοση Άδειας Δόμησης υποβάλλονται η Έγκριση Δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
γ) Στατική μελέτη.
δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης. Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212).
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α’ 62). Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

Το κόστος μιάς οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του κτιρίου, αλλά και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών και  περιλαμβάνει  τις αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση των μελετών, εισφορές προς το δημόσιο και τρίτους φορείς και τις αμοιβές επίβλεψης. Οι αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών και οι διάφορες εισφορές είναι απαραίτητο να εξοφληθούν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ενώ οι αμοιβές επίβλεψης πρέπει να εξοφληθούν για να θεωρηθεί από την πολεοδομία η οικοδομική άδεια για ρευματοδότηση του κτιρίου.

Το κόστος μίας οικοδομικής άδεια μπορεί να κυμανθεί από 30 έως 100 €/τμ για τυπικές περιπτώσεις κατοικιών. Σε κάθε περίπτωση το κάθε έργο είναι μοναδικό και παρουσιάζει ξεχωριστές ιδιαιτερότητες ενώ, σε αντίθεση με το παρελθόν οι αμοιβές των μηχανικών καθορίζονται με ελεύθερη διαπραγμάτευση.