(+30) 211 40 90 010 - (+30) 694 48 78 203

info@geoline.gr

KONTROLLI I PRONËS

Avokati jon bën kontrollet e më poshtme.

-Verifikon që prona i takon qytetarit që e shet dhe që ai ka pushtet ligjor për shitjen, (duhet të keni parasysh se,në qoftë se prona ka më shumë se një pronar,gjë e zakonshme në Greqi, duhet të bien të gjithë dakort për shitjen e saj).

-Sigurohet që prona nuk ka qirazhi në kohën e shitjes.(ne qoftë se ka duhet të sigurohemi që do ta mirni bosh).

-Sigurohet që nuk ka plane ndërtimi që mund të ndikojnë negativisht në vlerën e pronës,( psh.rrugë, shina treni etj).

-Siguron me saktësi metrat dhe kufinjtë në rast se prona private është tokë.

-Kontrollon lejen ligjore të ndërtesës dhe që ajo është ndërtuar në bazë të lejes.

-Kontrollon që prona nuk është vënë peng, (psh ne bankë) dhe që nuk ka taksa të pa paguara.  

GEOLINE tranporton informacionet e më sipërme me përgjegjësi tek avokati juaj dhe bën rregjistrimin e nevojshëm të pronës në kadastër pas blerjes.